Používaním webstránky Natipuj.eu súhlasíte so všeobecnými podmienkami a s používaním cookies na Vašom zariadení v súlade s nastavením Vášho prehliadača.

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky webstránky Natipuj.eu

Webstránka – webová stránka Natipuj.eu
Užívateľ – návštevník webstránky
Prevádzkovateľ alebo poskytovateľ – MitSoft, IČO: 45359946 s miestom podnikania Ďorocká 9, 940 72 Nové Zámky, Slovenská republika, zapísaný v ŽR č. 440-29010 v Nových Zámkoch
Klient - užívateľ, ktorý s prevádzkovateľom uzatvoril zmluvu
Cookies – súbory cookies a im podobné technológie
Tieto všeobecné podmienky sú platné od 25.5.2018 a nahrádzajú všeobecné podmienky z 1.3.2012.

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú poskytovanie služieb prevádzkovateľom vo forme prístupu k databáze výsledkov softvéru Natipuj. Softvér Natipuj je dostupný bezodplatne vo forme inštalačného súboru, spoplatnený je len predplatený prístup k aktualizovanej databáze softvéru, ktorá je nevyhnutnou súčasťou softvéru. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a Klientom. Klientom môže byť len plnoletá osoba plne spôsobilá na právne úkony.

Práva a povinnosti

Neoprávnené šírenie, distribúcia a používanie softvéru Natipuj sú zakázané. Všetky údaje a tipy vygenerované softvérom Natipuj majú výhradne informatívny charakter a poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z použitia programu. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ušlý zisk, príp. inú ujmu (majetkovú a/alebo nemajetkovú) vyplývajúcu z používania, nemožnosti používania, alebo z výsledkov používania softvéru Natipuj.
Poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať databázu výsledkov minimálne jeden krát denne v priebehu dňa, pokiaľ nemá technické problémy, ktoré by mu túto činnosť znemožňovali. Ak nie je možné databázu aktualizovať v priebehu 3 dní, poskytovateľ o tom informuje klienta e-mailom. Aktualizovaná databáza je umiestnená na aktualizačný server prevádzkovateľa. Klient má možnosť si aktualizovanú databázu nahrať do svojho počítača pomocou funkcie "Aktualizácia" v softvéri Natipuj a dostupného internetového pripojenia. Prístup k aktualizovanej databáze výsledkov je len z počítača, na ktorý bol prístup objednaný. Identifikácia tohto počítača je pod skratkou "ID", ktoré sa zadáva v objednávke. Prenositeľnosť databázy na iný počítač klienta je nemožná. Klient sa zaväzuje informácie vygenerované softvérom používať len pre vlastné účely a neposkytovať ich tretím osobám. V prípade nevyužívania objednanej služby, klientovi nevzniká žiaden nárok na vrátenie finančnej úhrady.

Objednávka

Objednávka služby je výlučne elektronická a je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Odoslaním objednávky sa objednávka stáva pre klienta záväznou. Objednávka sa považuje za návrh zmluvy na poskytnutie služby, ktorú prevádzkovateľ poskytuje. Po odoslaní objednávky sa na e-mailovú adresu zadanú v objednávke odošle potvrdzujúci e-mail s pokynmi k úhrade.

Cena a platobné podmienky

Cena služby je uvedená v objednávkovom formulári a v platobných podkladoch zasielaných elektronicky. Cena môže byť klientom uhradená prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu alebo pomocou platobného systému PayPal. Splatnosť je 14 dní od zaslania objednávky. Klient sa zaväzuje uhradiť jednorázovo celkovú cenu za službu. Za úhradu sa považuje pripísanie ceny na bankový účet poskytovateľa.

Dodacie podmienky

Po pripísaní celkovej ceny na bankový účet poskytovateľa sa poskytovateľ zaväzuje klientovi elektronicky poslať do 24 hodín "Aktivačný kľúč" a daňový doklad. Po vložení aktivačného kľúča do nastavenia softvéru sa objednaná služba aktivuje. Dĺžka aktivácie začne plynúť jeden deň po zaslaní aktivačného kľúča. Aktivačný kľúč nie je prenositeľný na iný počítač klienta.

Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že poskytovateľ neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane a to ani po písomnej výzve klienta, má klient právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej ceny od poskytovateľa.

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Platnosť týchto obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok, ktoré nahradia tieto obchodné podmienky. Nové obchodné podmienky sú účinné ich zverejnením na webovej stránke poskytovateľa. Všetky informácie týkajúce sa záležitostí klienta, ktoré má poskytovateľ o ňom vedené vo svojom informačnom systéme, nie sú verejne prístupné. Tieto informácie je poskytovateľ oprávnený sprístupniť tretím osobám jedine s písomným súhlasom klienta ako dotknutej osoby a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov klientov

Webstránka spracúva osobné údaje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia EP a Rady EÚ 679/2016 na základe uzatvorenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom podľa obchodných podmienok. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov zákazníka je zmluva, ktorú na účel objednania služby uzavrel. Osobné údaje klienta budú spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa uzavretia zmluvy. Osobné údaje nie sú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, súdov alebo iných orgánov verejnej moci, ktoré majú na to zákonné odôvodnenie.

Zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania:

Meno, priezvisko, Ulica, PSČ, Mesto, Štát, Telefón, E-mail, IP adresa, podľa vyplnenia jednotlivých polí objednávkového formulára.

Zásady používania cookies na webstránke Natipuj.eu

Tieto zásady informujú o používaní cookies na webstránke Natipuj.eu. Webstránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť prevádzku služby. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade so zásadami používania cookies a nastavením Vášho prehliadača. Cookies sú textové súbory, ktoré si webstránka ukladá na Vašom zariadení alebo prehliadači.

Webstránka používa cookies na nasledovné účely:

1. Analytické cookies:

Webstránka používa Google Analytics cookies s cieľom analýzy návštevníkov. Google spracováva údaje získané prostredníctvom webstránky v anonymnej podobe. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, navštívte stránky www.google.com/analytics

2. Súbory cookies tretích strán:

Na webstránkach sú používa prepojenie a obsah z iných webových stránok. Počas používania webstránok sa preto môžu vytvoriť cookies, ktoré webstránka nemôže čítať a nemá ani kontrolu nad ich ukladaním. Pre bližšie informácie týkajúce sa cookies tretích strán, prečítajte si zásady používania cookies príslušných tretích strán.

3. Cookies pre nastavenie webstránky:

Na webstránkach sa používajú cookies pre nastavenie jazyku webstránky a akceptáciu súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami. Doba platnosti cookies pre nastavenie webstránky je 5 rokov od vytvorenia alebo upravenia hodnoty.

Zmena nastavení cookies:

Prehliadače sú štandartne nastavené tak, aby cookies príjmali. Zmenou nastavenia si môžete cookies vypnúť alebo nastaviť upozornenie, keď sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť a nastavenie webstránky.